Werkwijze

RENWARD is een vastgoedorganisatie die samen met of voor partijen ontwikkelt. RENWARD hanteert een overzichtelijk stappenplan dat opdrachtgever of partner en RENWARD een duidelijk houvast geven tijdens het ontwikkelingsproces.

 

Stappenplan

Bij ieder ontwikkelproject werken wij met een concreet stappenplan dat uit vier fasen bestaat. Dit biedt houvast tijdens het totale ontwikkelingstraject. Bij een project neemt RENWARD de regie, het projectmanagement, voor de eerste twee fasen op zich. Een projectontwikkelaar uit ons netwerk doet dit voor de laatste twee fasen en is dus vanaf de start van de daadwerkelijke projectontwikkeling bij een traject betrokken. Na iedere fase is er een afstemmingsmoment met alle betrokken partijen. Als dit nodig is, worden dan plannen en financiën bijgesteld. Op deze manier kan RENWARD zelfstandig of in samenspraak met investeerders en/of andere samenwerkingspartners verantwoording afleggen over het totale project. Deze werkwijze maakt de voortgang van het ontwikkeltraject en de bijbehorende risico’s en rendementen volledig inzichtelijk en transparant. De vier fasen van het stappenplan zijn:

 

Fase 1: initiatieffase: opstellen ontwikkelingsplan

Een kans dient zich aan. Mogelijk via een externe zakelijke partij, eigen acquisitie of rechtstreeks via een gemeente. Vervolgens toetst RENWARD deze op haalbaarheid. Daarbij brengen wij de kansen en bedreigingen in kaart. Lijkt het een interessant project, dan stelt RENWARD een ontwikkelingsplan ofwel haalbaarheidsstudie op voor een mogelijke samenwerkingspartner. Daarin komen zaken aan de orde die variëren van bestemmingsplannen, kadastrale gegevens tot bezonning, leidingen in de grond en door de gemeente gewenste invulling van het gebied. In deze fase onderzoeken wij eveneens of er partijen zijn die interesse in de financiering van de ontwikkeling hebben. Pas wanneer alle relevante ruimtelijke, stedenbouwkundige en financiële voorwaarden onderzocht en akkoord zijn, is sprake van een project.

 

Fase 2: samenwerkingsovereenkomst: afspraken uitgewerkt

Eén of meerdere investeerders of beleggers geloven in het project en een samenwerking lijkt haalbaar. Dan stelt RENWARD een samenwerkingsovereenkomst op en wordt het ontwikkelingsplan (de haalbaarheidsstudie) waar nodig verder uitgewerkt. Zodra er overeenstemming tussen de verschillende partijen is, kan de samenwerking starten. Nu kan tot aankoop van de grond of het object worden overgegaan en kan RENWARD de koopcontracten en de contracten met de investeerders opstellen.

 

Fase 3: ontwikkelingsfase: plannen, afspraken en consensus

Omdat het ontwikkelen van woningen een uitvoerig traject is, is een goede voorbereiding noodzakelijk. In deze derde fase, de ontwikkelingsfase, wordt daarom een projectontwikkelaar ingeschakeld. Deze begeleidt het gehele traject tot en met de uiteindelijke realisatie. Gestart wordt met de voorbereiding van de uitvoering. RENWARD blijft bij het totale realisatieproces wel nauw betrokken. Samen met veel externe partijen, zoals bodemdeskundige, ingenieursbureau, architect en constructeur worden het plan van eisen en het voorlopig ontwerp getransformeerd tot een definitief ontwerp en bestek. Deze bevatten eveneens een uitgewerkte begroting en duidelijke afspraken met de andere partijen over de te bepalen koers. Aan de hand van de stedenbouwkundige eisen, onder meer ten aanzien van grootte, uitstraling en energiebesparing, worden het ontwerp van de woningen en de uitvoeringstekeningen concreet gemaakt.

 

Fase 4: realisatiefase: aan de slag

In deze laatste fase gaat de projectontwikkelaar aan de slag met de uitvoering, de bouw zelf. Dit proces loopt van de aanbesteding van de aannemer tot het begeleiden van de bouwwerkzaamheden. De projectontwikkelaar wordt daarin bijgestaan door een team van externe deskundigen. Zoals het bouwbedrijf, onderzoeksbureaus, de constructeur, de installatieadviseur en uiteindelijk de makelaar. Tijdens het hele traject moet RENWARD continu kritisch zijn, controleren, afstemmen, bijsturen en anticiperen. Want kwaliteit staat voorop!

 

Informatie en communicatie

RENWARD hecht veel waarde aan duidelijkheid en transparantie. Er zijn altijd risico’s aan beleggen en investeren verbonden. Daarom informeren wij onze beleggers en investeerders tijdig, adequaat, open en pro-actief. Open en tijdige communicatie is essentieel. Onze financiers worden dan ook met een vaste regelmaat op de hoogte gebracht van de stand van zaken van onder meer financiën, kostenbegrotingen, toegezegde rendementen, projectontwikkeling, bestemmingsplannen en vergunningen. Daarvoor hebben wij om de twee maanden een persoonlijk overleg met de investeerders en beleggers die bij een project betrokken zijn.

 

Daarnaast ontvangen zij tijdens een ontwikkelingstraject regelmatig een voortgangsrapportage over het totale proces. Bij ieder ontwikkelproject wordt met een concreet stappenplan gewerkt dat uit vier fasen bestaat. Na iedere fase is er een afstemmingsmoment met alle betrokken partijen. Voor ons is dit een belangrijk meetpunt om met opdrachtgever of samenwerkingspartners af te stemmen of het project nog op koers ligt. Indien nodig worden plannen en financiën dan bijgesteld. Op deze manier kan RENWARD zelfstandig of in samenspraak met investeerders en/of andere samenwerkingspartijen verantwoording afleggen over het totale project. Deze manier van werken maakt de voortgang van het ontwikkeltraject, de financiële status, aandachtspunten en bijbehorende risico’s en rendementen volledig inzichtelijk en transparant.

 

Daarnaast hebben investeerders, opdrachtgever en andere samenwerkingspartners te allen tijde inzage in de projectdocumentatie.